POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO FAMFUN.PL
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego jest EDYTA GNIEWKIEWICZ prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą FAM&FUN Edyta Gniewkiewicz (adres prowadzenia
działalności: ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 41; 05-080 Lipków)
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, NIP 5372281966 REGON 14784782, adres
poczty elektronicznej: kontakt@famfun.pl, numer telefonu: +48 502 683
270 -zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą
Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze
zm.).
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe
2.1 Podczas korzystania ze Sklepu/Wypożyczalni, Użytkownik może zostać
poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do
świadczenia usług przez Sprzedawcę:
a.podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy,
adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
b.przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
c.przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres
dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
d. przy składaniu rezerwacji na wypożyczany sprzęt ( imię i nazwisko
lub nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu)

2.2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.2.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub
rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i
Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą
elektroniczną poprzez Sklep Internetowy/Wypożyczalnię lub zawarciu i
wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.2.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt.
2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi
związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia
29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców
(Klientów): imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres; numer telefonu;
adres e-mail; numer rachunku bankowego (w przypadku płatności
przelewem tradycyjnym); numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy
jedynie Usługobiorców, Klientów prowadzących działalność gospodarczą).
2.4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez
Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu
Internetowego/Wypożyczalni lub zawarcia Umowy Sprzedaży/Wypożyczenia
Produktów.

2.5. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies
podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu
Internetowego/Wypożyczalni. Są to pliki tekstowe zapisywane na
komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego
(umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm
Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o Usługobiorcach Serwisu internetowego ani śledzenia ich
nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych
zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich
funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku
pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

2.6.PLIKI COOKIES

2.6.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe
w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po
stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności
z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep
internetowy/Wypożyczalnię). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a
także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2.6.2. Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne
narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych
Sklepu/Wypozyczalni zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z
jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz Sklep
internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w
Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu
zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:
• w celu weryfikacji użytkownika dokonującego zakupów w Serwisie,
• w celu zapamiętania zawartości koszyka
• oraz w celu przetrzymywania produktów dodanych do przechowalni przez
danego użytkowania.

2.6.3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku
domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość
określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania
plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak
może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego
(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia
poprzez formularz zamówienia).
Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies
są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies
przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może
być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o
świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub umów
sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych
osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą
samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług
Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę
Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych
jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi
o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane
dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań
przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się
zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych
w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało
związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.).
Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych
dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient)
jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a
zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2.
można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@famfun.pl, lub też
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 502 683 270.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron
internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko
Sklepu Internetowego/Wypożyczalni.
5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
5.3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
5.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i
hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności
stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu
Internetowego/Wypożyczalni oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.