1)Wypożyczalnia

Regulamin Wypożyczalni


Rezerwacja sprzętu

1.   Klient składa rezerwację na sprzęt na stronie internetowej
wypożyczalni www.famfun.pl przy pomocy formularza kontaktowego lub
drogą mailową (w szczególnych przypadkach może być zamówienie
telefoniczne).

2.   Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie,
klient może zarezerowować sprzęt.

Umowa Wypożyczenia

1. W dnu wypozyczenia Klient podpisuje z Wypożyczalnią Umowę Wypożyczenia.

2. Do umowy wypożyczenia Klient będzie proszony o okazanie dowodu osobistego w cleu weryfikacji danych Klienta.

3.Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z
Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie
Wypożyczalni.

4.Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada
wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

5.Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu.

6.Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże 1niezniszczony dokument
ze zdjęciem.

7.Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez
wypożyczalnię oraz całą opłatę za wynajęcie sprzętu zgodną z cennikiem
Wypożyczalni.

8. Formami płatności są gotówka lub wcześniejszy przelew.

9. Potwierdzeniem transakcji jest umowa najmu.

10.Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni, w
plenerze lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie).

11.Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i
kompletność sprzętu.

12.Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał
sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie
technicznym.

13.Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w
terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje
w wypożyczalni, plenerze lub w miejscu ustalonym z Klientem.

14. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat
eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i
wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient
wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

15.Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

16.Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

17.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji
powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

18.Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

19.Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu,
zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala
wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku
zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia
wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia
lub braku.

20.Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba.
Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności
za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz
opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.

21.W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu
wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty
za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu
sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

22.Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku
zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot
sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w
ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez
wypożyczalnię.

23.Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie
powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie
lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga
uzyskania akceptacji wypożyczalni. W  przypadku, kiedy klient nie
zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji
przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa
zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.2.Sprzedaż internetowa

Regulamin sklepu internetowego

 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.famfun.pl prowadzony jest przez Edytę Gniewkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fam&Fun Edyta Gniewkiewicz (adres prowadzenia działalności:  ul. Górczewska 208/1   01-460 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 5372281966, REGON 147184782, adres poczty elektronicznej: kontakt@famfun.pl, numer telefonu: +48 502 683 270 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Definicje:
1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.famfun.pl.
1.3.11. SPRZEDAWCAEDYTA GNIEWKIEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FAM&FUN EDYTA GNIEWKIEWICZ(adres prowadzenia działalności: ul. Górczewska 208/1   01-460 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5372281966, REGON 147184782, adres poczty elektronicznej: kontakt@famfun.pl, numer telefonu: +48 502 683 270 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.
1.3.15. USŁUGODAWCA – EDYTA GNIEWKIEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FAM&FUN EDYTA GNIEWKIEWICZ(adres prowadzenia działalności: ul. Górczewska 208/1   01-460 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5372281966, REGON 147184782, adres poczty elektronicznej: kontakt@famfun.pl, numer telefonu: +48 502 683 270 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
1.3.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
2.1.3. Newsletter.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej.
3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

4.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
4.1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji
4.1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”): dane dostawy Produktów: nazwa; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), dane kontaktowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu oraz inne dane: hasło
4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu) i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
4.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu Internetowego.
4.2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o sposobie dostawy i płatności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
4.2.3.1. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Wróć do zakupów”.
4.2.3.2. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie oraz terminie dostawy.
4.2.4. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia oraz dodatkowo podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy chcą złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta.
4.2.4.1. W części dotyczącej podsumowania składanego Zamówienia znajdują się następujące informacje:
4.2.4.1.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
4.2.4.1.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
4.2.4.1.3. Wybrany sposób dostawy i płatności.
4.2.4.2. Klient, który posiada Konto w zakładce „Masz już konto w naszym sklepie” klika pole „Zaloguj się” i podaje swój adres e-mail i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj”.
4.2.4.3. Klient może złożyć Zamówienie również bez tworzenia Konta i bez logowania się na nie – w tym wypadku niezbędne jest podanie następujących danych:
4.2.4.3.1. Dane Klienta: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu oraz dane dostawy Produktów: nazwa odbiorcy; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
4.2.4.3.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu) i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4.2.4.4. Na tym etapie Klient ma również możliwość wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT oraz dodania uwag do Zamówienia.
4.2.5. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.5.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
4.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
4.3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy na stronie Sklepu Internetowego w dolnym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona Usługa Elektroniczna Newsletter.
4.3.2. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz się”, po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu mailowego do listy dystrybucyjnej Usługi Elektronicznej Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
5.4.1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.
5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
5.4.2.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem fiskalnym lub fakturą (bez VAT), które będą dołączane do przesyłek.

5.6. Kwota 0,00zł w sklepie internetowym -oznacza błąd systemowy i produkt nie może być w tej cenie zakupiony.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6.1.2.1. Bank: BRE BANK SA – mBank
6.1.2.2. Numer rachunku:85 1140 2004 0000 3602 7510 2955

6.1.2.3 Płatność przy odbiorze osobistym (tylko gotówką lub wcześniejszy przelew)
6.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.PL – przy zakupie produktów przez Allegro

7. SPOSOBY DOSTAWY

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
7.1.1. Paczka pocztowa ekonomiczna (Poczta Polska SA)-koszt 8zł
7.1.2. Paczkomat-koszt 10zł
7.1.3. Paczka pocztowa pobraniowa lub Paczkomat-13zł

7.1.4. Odbiór osobisty (koniecznośc wcześniejszego umówienia sie na odbiór produktów)
7.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:kontakt@famfun.pl celem uzgodnienia szczegółów).
 7.5. Termin dostawy – na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
7.5.1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień roboczy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
7.5.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.5.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.5.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@famfun.pl lub też pisemnie na adres:ul. Górczewska 208/1   01-460 Warszawa.
8.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
8.1.4. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
8.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.
8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22Array Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@famfun.pl lub też pisemnie na adres: ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 41, 05-080 Lipków.
9.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Górczewska 208/1   01-460 Warszawa
9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@famfun.pl lub też pisemnie na adres: ul. Górczewska 208/1   01-460 Warszawa
9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22Array Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres elektroniczny: kontakt@famfun.pl lub adres: ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 41, 05-080 Lipków.
10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
10.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego.
10.5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
10.6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawc. W przypadku wysłania produktu bez doliczenia kosztów transportu (promocja) - kwota transportu produktu do klienta zostanie odjęta od kwoty wartości produktu.
10.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.1 oraz 10.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 4.2.4. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Edytuj” przy danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
11.1.2. Po złożeniu Zamówienia, w pkt. 4.2.5. Regulaminu Klient ma możliwość zgłoszenia błędu we wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zgłoś błąd w danych”.
11.1.3. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres kontakt@famfun.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 683 270.
11.1.4. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
11.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.3. Rozstrzyganie sporów:
12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22Array Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22Array Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.